face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek

Klub 60+ Hanušovice, z. s.

arrow.jpg
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

Představení Klubu

S T A N O V Y
Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
 
I.
Základní ustanovení
 
Spolek s názvem Klub 60+ Hanušovice, z. s. (dále jen spolek nebo Klub) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jejichž cílem je vytvořit možnosti aktivního využití volného času seniorů formou besed, kurzů, přednášek a pohybových aktivit.
Sídlo je Hlavní 137, 788 33 Hanušovice.
Klubu bylo přiděleno IČ: 01306821.
II.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 
1. Základním účelem a hlavní činnosti Klubu je:

a) vytvořit pro seniory možnosti aktivního využití volného času různými formami besed, kurzů, přednášek, workshopů apod., tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální podmínky,
b) připravovat pro seniory akce, které povedou k rozvoji jejich pohybové aktivity a fyzické stránky, organizováním turistických vycházek s poznáváním historických i zeměpisných zajímavostí našeho regionu,
c) rozvoj počítačové gramotnosti seniorů a využívání internetu v každodenním životě,
d) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními organizacemi i jednotlivci,
e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

2. Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.
Orgány Klubu

 
1. Ográny Klubu jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

2. Valná hromada

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Klubu. Valná hromada je složena ze všech členů spolku starších 18 let. Právnická osoba, která je členem Klubu, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle Klubu, ve vývěsce spolku a na internetových klubových stránkách.

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 30 dní před konáním zasedání valné hromady.

2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem jakým bylo svoláno.

2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Klubu; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
d) volba a odvolání členů kontrolní komise,
e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
f) schválení výsledku hospodaření,
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem Klubu,
h) určení hlavních směrů činnosti spolku,
i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda Klubu nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Klubu, a to v určených dnech a hodinách.

3. Výkonný výbor

3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní a vedlejší činnosti Klubu v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán Klubu. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.

3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů Klubu.

3.6. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost spolku,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy Klubu, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem Klubu, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit Klubu škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Klubu připojí svůj podpis.

4.3. Funkční období předsedy je pětileté.

5. Kontrolní komise

5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li Klub činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku.

5.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

5.3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.

5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům Klubu, pobočným spolkům a členům spolku.

5.5. Kontrolu činnosti Klubu, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů Klubu, pobočných spolků či členů Klubu. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů Klubu, od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

5.6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření spolku,
b) kontrola hospodaření pobočných spolků,
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak Klubu, tak pobočnými spolky.

5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.
Členství

 
A) Druhy členství

1. Členství v Klubu může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2. Členství se rozlišuje na:
a) řádné
b) přidružené
c) čestné

3. Řádným členem Klubu se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Klubu a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Klubu.

4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti Klubu a přispívat k naplnění jeho účelu.

6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti Klubu.

8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

9. Klub vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů.
Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

10. Údaje o členech Klubu mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v Klubu podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Klubu na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

B) Členská práva a povinnosti

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva, která přísluší všem členům:

a) účastnit se kulturní a společenské činnosti Klubu,
b) být informován o činnosti Klubu,
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Klubu,
e) účastnit se jednání orgánů Klubu, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
g) ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a) podílet se na řízení Klubu
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejich rozhodnutích, v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18 let,
c) volit a být volen do všech volených orgánů Klubu za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let.

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Klubu,
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Klubu,
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Klubu,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Klubu k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno Klubu.

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v Klubu, pokud o tom příslušný orgán Klubu podle stanov rozhodl,
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C) Zánik členství:

a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů Klubu, usnesení a rozhodnutí orgánů Klubu nebo jiných členských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem Klubu bez právního nástupce.

D) Zánik členství vyloučením:

1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Klubu poskytl.

2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

3. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozhoru se zákonem nebo stanovami.
V.
Majetek a hospodaření

 
1. Zdrojem majetku Klubu jsou zejména:

a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s akcemi k rozvoji pohybové aktivity a fyzické stránky, organizováním turistických vycházek s poznáváním historických a zeměpisných zajímavostí,
d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, grantů apod.,
e) dary.

2. Majetek Klubu je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem Klubu může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení Klubu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Klubu. Jestliže Klub obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotace, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Vypracováním stanov
Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
pověřen Karel Prodělal
Název: Klub 60+ Hanušovice, z. s.
sídlo: Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
právní forma: spolek
IČ: 01306821
DIČ: CZ01306821
spis. zn.: L10679 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní účet: 2100440272/2010
e-mail: klub60plushanusovice@seznam.cz
předseda: Karel Prodělal, tel. 605 431 982

 

Lorem ipsum dolor sit?

Nam libero tempore, (3 | 43%)
In convallis. (0 | 0%)
Maecenas aliquet (3 | 43%)
cloud1.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one